Identifikačné údaje prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia:
HEST CO spol. s r.o.
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice,
oddiel: Sro, vložka č. 32305/V
Sídlo: Zinková 10, 040 17 Košice
IČO: 47 155 957
Konateľ: Ing. Henrich Tománek, tel. č. +421 905 509 800
Tento Ubytovací poriadok upravuje zmluvné vzťahy medzi poskytovateľom ubytovania – HEST CO spol. s r.o. vo svojich ubytovacích zariadeniach a zákazníkmi, ktorí tieto ubytovacie zariadenia využívajú (ďalej len „zmluvné strany“). Podmienky, ktoré upravuje tento Ubytovací poriadok, sú záväzné pre obidve zmluvné strany.

Ubytovací poriadok
1. Route E58 – Camp Košice (ďalej len „Camp“) poskytuje ubytovanie v:
– ubytovacích zariadeniach (chatky, mobilné domy)
– stanoch
– vlastných zariadeniach (karavany, obytné autá)
2. V areáli Campu je možné ubytovať hosťa, ktorý je riadne prihlásený k pobytu a ktorý uhradil príslušné poplatky.
3. Pri prihlásení k pobytu je hosť povinný predložiť na recepcií občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný doklad totožnosti.
4. Pracovník recepcie zapíše hosťa do knihy hostí a po zaplatení pobytového poplatku vystaví hosťovi potvrdenie o zaplatení.
5. Hosť platí účet za ubytovanie a poskytnuté služby v súlade s platným cenníkom vopred, za celý plánovaný pobyt v Campe. V prípade skoršieho ukončenia pobytu sa finančný rozdiel nevracia.
6. Pri ubytovaní v ubytovacom zariadení (chatke, mobilnom dome) Campu, odovzdá pracovník recepcie ubytovanému hosťovi kľúče od ubytovacieho zariadenia a vnútorne vybavenie podľa príslušného zoznamu. Po dobu pobytu zodpovedá ubytovaný hosť za odovzdaný inventár.
7. V ubytovacom zariadení (chatke, mobilnom dome) nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické a plynové – prenosné spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka bežných elektrických spotrebičov ako sú napríklad nabíjačky.
8. V ubytovacom zariadení (chatke, mobilnom dome) je fajčenie zakázané.
9. Pri odchode z ubytovacieho zariadenia (chatky, mobilného domu) je hosť povinný odovzdať kľúče na recepcii.
10. Odchod z ubytovacieho zariadenia (chatky, mobilného domu) je hosť povinný oznámiť recepčnému osobne, ktorý ubytovacie zariadenie skontroluje.
11. Ubytovanie v stanoch je prípustné len na vyhradených miestach. Po opustení priestoru musí byť miesto vyčistené a uvedené do pôvodného stavu.
12. Ubytovanie v karavanoch je prípustné len na vyhradených miestach. Po opustení priestoru musí byť miesto vyčistené a uvedené do pôvodného stavu.
13. V deň príchodu je hosť oprávnený používať ubytovanie od 14:00 a v deň odchodu do 12:00.
14. V prípade, že sa hosť ubytuje v Campe pred 06:00 hodinou, účtuje sa poplatok za celú noc ubytovania.
15. V čase od 22:00 hod. do 06:00 hod. sú ubytovaní hostia povinní dodržiavať nočný kľud.
16. Pri opustení Campu a opätovnom vstupe je každý ubytovaný hosť povinný preukázať sa platným ubytovacím dokladom.
17. V areáli Campu je možné pripojiť sa na zdroj elektrickej energie. Je však prísne zakázaná akákoľvek manipulácia v el. rozvádzačoch. Prípadné škody vzniknuté nedodržaním tohto zákazu budú dané k úhrade užívateľovi el. prípojky.
18. Ubytovaný hosť je oprávnený zakladať oheň, variť a umývať riad iba na miestach na tento účel určených.
19. Odpadky každého druhu je ubytovaný hosť povinný ukladať výlučne do odpadových nádob.
20. Vstup do Campu so psom je povolený za podmienky, že pes bude v sprievode majiteľa, na vodítku a opatrený náhubkom. Psie exkrementy je majiteľ psa povinný okamžite odstrániť. Za psa je v plnej miere zodpovedný majiteľ.
21. Návštevy v areáli Campu sú povolené v čase od 06:00 hod do 22:00 hod. Po 22:00 hod. sa v areáli Campu smú zdržiavať len ubytovaní hostia. Pracovník recepcie je oprávnený skontrolovať totožnosť a počet hostí a návštevy z areálu vykázať.
22. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti bez dozoru dospelých v chatke, mobilnom dome a areáli Campu vrátane detského ihriska. Za bezpečnosť detí, ich správanie a dodržiavanie predpisov a pri vzniku úrazu zodpovedá za dieťa v plnom rozsahu osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt.
23. Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá ubytovaný hosť podľa platných predpisov. Ubytovaný hosť, ako zodpovedný zástupca taktiež zodpovedá aj za škody spôsobené neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný. Spôsobenú škodu je ubytovaný hosť povinný v plnej výške uhradiť okamžite.
24. Prevádzkovateľ Campu nezodpovedá za škody, ktoré boli spôsobené ubytovaným hosťom treťou osobou.
25. Prevádzkovateľ Campu nezodpovedá za škody spôsobené stratou a odcudzením osobných vecí ubytovaných hostí.
26. Za klenoty, peniaze a iné cennosti zodpovedá prevádzkovateľ Campu iba v tom prípade, ak boli predmety na úschovu prevzaté do úschovy na základe potvrdenia.
27. Nálezy v areáli Campu sa odovzdávajú na recepcii, kde sú uložené a zapísané do knihy nálezov.
28. V priebehu pobytu a užívania zariadení v Campe sú všetci návštevníci povinní sa riadiť ubytovacím poriadkom. Pri hrubom porušení ubytovacieho poriadku Campu, môže byť ubytovaný hosť vykázaný z areálu Campu bez nároku na vrátenie finančných prostriedkov uhradených za pobyt. Za hrubé porušenie ubytovacieho poriadku Campu sa považuje najmä:
– ničenie majetku prevádzkovateľa
– ničenie majetku ostatných ubytovaných hostí
– rušenie nočného kľudu
– obťažovanie ostatných ubytovaných hostí (napr. hlukom, neprístojným chovaním, atď.)
– zakladanie otvoreného ohňa mimo vyhradených miest a pod.
29. Hosť ma právo kedykoľvek, bez udania dôvodu, pred začatím pobytu zrušiť záväzne rezervované ubytovanie (zaplatená záloha), je však povinný zaplatiť nasledovné storno poplatky:
– zrušenie rezervácie viac ako 30 dní pred nástupom na pobyt bez poplatku
– zrušenie rezervácie 29 – 15 dní pred nástupom na pobyt 10% z ceny pobytu
– zrušenie rezervácie 14 – 5 dní pred nástupom na pobyt 30% z ceny pobytu
– zrušenie rezervácie 4 – 2 dní pred nástupom na pobyt 50% z ceny pobytu
– zrušenie rezervácie 1 – 0 dní pred nástupom na pobyt 100% z ceny pobytu
30. Sťažnosti hostí a prípadne návrhy na zlepšenie služieb ubytovacieho zariadenia prijíma prevádzkovateľ.
31. Tento ubytovací poriadok je platný od 01.07.2017