Všeobecné obchodné a zmluvné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné a zmluvné podmienky (ďalej len „VOZP“) upravujú práva a povinnosti medzi Prevádzkovateľom ubytovacieho zariadenia Route E58 – Camp Košice a Klientom (ďalej len „Ubytovateľ, Klient alebo zmluvne strany“) pre Zmluvy o ubytovaní uzavierane na diaľku (ďalej len „zmluva“).

 

Čl. I.

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Pre účely tejto zmluvy sa Klientom rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnila a odoslala rezervačný formulár prostredníctvom online rezervácie na webovej stránke camp-kosice.sk a obdržala oznámenie o prijatí rezervácie od ubytovacieho zariadenia.
 2. Ubytovacím zariadením Route E58 – Camp Košice (ďalej len „camping“) sa rozumie prevádzka spoločnosti

HEST CO spol. s r.o.

Zinková 10, 040 17 Košice

Zastúpená: Ing. Henrich Tománek

IČO: 47 155 957

IČ DPH: SK 2023767988

Zapísaná: OR Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 32305/V

 

Čl. II
Predmet zmluvy
 1. Predmetom zmluvy je poskytnutie prechodného ubytovania (ďalej len „ubytovanie“) Ubytovateľom na základe online rezervácie uskutočnenej prostredníctvom webovej stránky camp-kosice.sk
 2. Ubytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Klientovi ubytovanie na dobu určenú v rezervačnom formulári.
 3. Klient sa zaväzuje zaplatiť Ubytovateľovi cenu za poskytnuté ubytovanie a za služby s ním spojené.

 

Čl. III.
Rezervácia
 1. Rezervácia sa uskutočňuje prostredníctvom online rezervačného formulára (ďalej len „rezervácia“) na webovej stránke camp-kosice.sk.
 2. Pri rezervácií má Klient možnosť vybrať si ktorúkoľvek z aktuálne voľných ubytovacích kapacít v campingu, podľa zadaných požiadaviek (dátum príchodu / odchodu, počet osôb a pod.).
 3. Pre vykonanie rezervácie je Klient povinný, v rámci registračného formulára, pravdivo uviesť všetky požadované informácie.
 4. Po odoslaní rezervácie, jej uhradení podľa čl. IV týchto VOZP a preverení uvedených údajov o Klientovi mu bude bezodkladne zaslané, na ním uvedenú emailovú adresu, potvrdenie rezervácie s uvedením rezervačného čísla.
 5. Rezervácia sa stáva záväznou pripísaním peňažných prostriedkov na účet Ubytovateľa.

 

Čl. IV
Platobné podmienky
 1. Cenník služieb za ubytovanie a ďalšie služby je k nahliadnutiu na webovej stránke camp-kosice.sk a na recepcií campingu.
 2. Cenu za ubytovanie rezervované Klientom prostredníctvom online rezervačného formulára je Klient povinný uhradiť v plnej výške pri online rezervácií a to prostredníctvom služby Platba platobnou kartou (Stripe) alebo bankovým prevodom na účet Ubytovateľa na základe vystaveného daňového dokladu (faktúry) v lehote jej splatnosti.
 3. Od Klienta je pri online rezervácií požadované číslo kreditnej/debetnej karty. Odoslaním rezervácie Klient dáva súhlas na realizáciu úhrady za rezervované ubytovanie v plnej výške v prospech Ubytovateľa (stiahnutím celkovej ceny za ubytovanie z účtu Klienta) a oprávňuje Ubytovateľa na realizáciu tejto úhrady. Celková cena za ubytovanie je ihneď zúčtovaná na spracovanie v prospech bankového účtu Ubytovateľa.
 4. Klient splnomocňuje Ubytovateľa na overenie si poskytnutých informácií o kreditnej/debetnej karte v príslušnom call – centre banky alebo spoločnosti, ktorá kreditnú kartu vydala
 5. V prípade, že v čase od odoslania nezáväznej rezervácie do času pripísania peňažných prostriedkov v sume úhrady za ubytovanie na účet Ubytovateľa (t.j. do času kým sa rezervácia stane záväznou), dôjde k vypredaniu Klientom nezáväzne rezervovaného ubytovania (kapacity) ponúkne Ubytovateľ Klientovi adekvátnu alternatívu ubytovacej kapacity. V prípade, že Klient nebude s alternatívnou ponukou súhlasiť, je oprávnený od zmluvy odstúpiť, pričom Ubytovateľ mu vráti uhradenú sumu v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia Klienta od zmluvy, a to bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet Klienta, z ktorého Klient realizoval úhradu.
 6. V prípade ak Klient predčasne ukončí svoje ubytovanie, má Ubytovateľ právo vyúčtovať Klientovi plnú výšku dojednanej ceny za celú dĺžku rezervovaného ubytovania.
 7. Pri úhrade ceny za ubytovanie sú akceptované tieto druhy kariet: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Diners club International.

 

Čl. V.
Zmena, zrušenie a odstúpenie od zmluvy
 1. Akékoľvek zmeny záväznej rezervácie zo strany Klienta je možné uskutočniť telefonicky alebo emailom prostredníctvom recepcie Ubytovateľa, po zadaní čísla rezervácie pridelenom a Klientovi zaslanom po pripísaní peňažných prostriedkov za ubytovanie na účte Ubytovateľa. Telefónne číslo na uskutočnenie daných zmien: +421 907 110 525, email: info@camp-kosice.sk.
 2. Pokiaľ však Klient požaduje zmenu záväznej rezervácie, ktorej nie je možné z kapacitných alebo iných prevádzkových dôvodov vyhovieť, Ubytovateľ uskutoční všetky potrebné kroky za účelom vyhovenia požiadavkám Klienta, avšak Ubytovateľ nie je povinný požiadavke Klienta na zmenu záväznej rezervácie vyhovieť a Klientovi nevzniká nárok na náhradu škody či akékoľvek iné plnenie zo strany Ubytovateľa z dôvodu nemožnosti zmeny záväznej rezervácie.
 3. V prípade odstúpenia Klienta od zmluvy a zrušenia záväznej rezervácie vzniká Ubytovateľovi nárok na storno poplatok nasledovne:
 4. Klient je oprávnený, bez udania dôvodu, odstúpiť od zmluvy do 4 hodín od okamihu jej uzavretia bez akéhokoľvek poplatku
 5. zrušenie rezervácie viac ako 30 dní pred začatím termínu plnenia bez poplatku
 6. zrušenie rezervácie 29 – 15 dní pred začatím termínu plnenia 10% z celkovej ceny za ubytovanie
 7. zrušenie rezervácie 14 – 5 dní pred začatím termínu plnenia 30% z celkovej ceny za ubytovanie
 8. zrušenie rezervácie 4 – 2 dní pred začatím termínu plnenia 50% z celkovej ceny za ubytovanie
 9. zrušenie rezervácie 1 – 0 dní pred začatím termínu plnenia 100% z celkovej ceny za ubytovanie.
 10. V prípade, ak sa Klient nedostaví, bez akejkoľvek predchádzajúcej komunikácie, na termín začatia plnenia služby má Ubytovateľ nárok na storno poplatok vo výške 100% z celkovej ceny za ubytovanie.
 11. V prípade odstúpenia alebo čiastočného odstúpenia Klienta od zmluvy, zrušenia alebo čiastočného zrušenia rezervácie alebo nedostavenia sa je Ubytovateľ oprávnený vzdať sa nároku na úhradu storno poplatku, ak daná situácia nastala v mimoriadnych prípadoch (napr. úmrtie, choroba, postihnutie živelnou pohromou a pod.) a Klient predloží dôveryhodný dôkaz o vážnej príčine odstúpenia alebo čiastočného odstúpenia od zmluvy, zrušenia alebo čiastočného zrušenia rezervácie či nedostavenia sa.
 12. V prípade odstúpenia alebo čiastočného odstúpenia Klienta od zmluvy, zrušenia alebo čiastočného zrušenia rezervácie či nedostavenia sa zašle Ubytovateľ Klientovi e-mailom oznámenie o uplatnení nároku Ubytovateľa na storno poplatok a jeho výške v zmysle týchto VOZP do 15 dní odo dňa odstúpenia alebo čiastočného odstúpenia od zmluvy, zrušenia alebo čiastočného zrušenia rezervácie a v prípade nedostavenia sa odo dňa začatia plynutia termínu plnenia.
 13. Klient potvrdením objednávky a vyjadrením súhlasu s týmito VOZP súhlasí a berie na vedomie, že Ubytovateľ je oprávnený, v prípade odstúpenia alebo čiastočného odstúpenia Klienta od zmluvy a zrušenia alebo čiastočného zrušenia rezervácie alebo nedostavenia sa, jednostranne započítať pohľadávku Klienta na vrátenie Klientom uhradenej ceny za ubytovanie pri uskutočnení online rezervácie ubytovania voči pohľadávke Ubytovateľa na úhradu storno poplatku vo výške uvedenej v týchto VOZP a to vo výške, v ktorej sa tieto pohľadávky kryjú, pričom sumu presahujúcu vzájomné pohľadávky Klienta a Ubytovateľa v prospech Klienta uhradí Ubytovateľ Klientovi bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet Klienta, z ktorého bola realizovaná úhrada ceny za ubytovanie pri online rezervácii ubytovania, a to do 30 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni odstúpenia alebo čiastočného odstúpenia Klienta od zmluvy a zrušenia alebo čiastočného zrušenia rezervácie alebo nedostavenia sa. Bankové poplatky spojené s vrátením ceny za ubytovanie Klientovi znáša Klient.
 14. Ubytovateľ môže od zmluvy pred uplynutím dohodnutej doby odstúpiť, ak Klient v ubytovacom zariadení aj napriek výstrahe hrubo porušuje dobré mravy alebo inak hrubo porušuje svoje povinnosti zo zmluvy.

 

Čl. VI.
Zodpovednosť
 1. Ubytovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach podľa ustanovení §433 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 2. Ubytovateľ poskytuje na požiadanie a podľa platného cenníka Klientovi bezpečnostný trezor. Použitie trezoru v chatke alebo mobilnom dome nie je možné považovať za prevzatie veci Ubytovateľom.
 3. Ubytovateľ nezodpovedá za stratené alebo zabudnuté veci v areály campingu.
 4. Za klenoty, peniaze a iné cennosti zodpovedá Ubytovateľ iba v tom prípade, ak boli predmety na úschovu prevzaté do úschovy pracovníkom campingu na základe potvrdenia.
 5. Ubytovateľ nezodpovedá za škody, ktoré boli Klientovi spôsobené mimo areálu campingu.
 6. Za škody spôsobené na zariadení resp. inventári campingu zodpovedá Klient podľa príslušných platných právnych predpisov. V prípade poškodenia alebo zničenia majetku campingu je Ubytovateľ oprávnený na náhradu škody v hodnote zničeného inventáru. Hodnota inventáru je stanovená v písomnom zozname nachádzajúcom sa na recepcii. Je v záujme Hosťa informovať sa o jeho obsahu v prípade znehodnotenia alebo poškodenia zariadenia v chatke, mobilnom dome či iných súčasti campingu a ako zodpovedný zástupca zodpovedá za škody spôsobené neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný, ako aj za škody spôsobené osobami, ktoré sa nachádzajú v priestoroch ubytovacieho zariadenia a pobyt im tam umožnil Klient.
 7. V prípade spôsobenej škody Klientom na majetku Ubytovateľa, je Klient povinný uhradiť náhradu vzniknutej škody najneskôr v deň skončenia svojho ubytovania. V prípade, ak Klient odmietne uhradiť vzniknutú škodu, je Ubytovateľ oprávnený účtovať Klientovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% denne z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Ubytovateľa na náhradu spôsobenej škody.

 

Čl. VII.
Reklamačný poriadok
 1. Na zabezpečenie správneho postupu pri uplatňovaní reklamácie, nedostatkov na službách a tovaroch predávaných a poskytovaných v campingu ustanovujeme tento reklamačný poriadok na základe zákona č. 250/2007 Z.z. z o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 2. Ak klient zistí, že poskytnuté služby (ubytovanie) vykazujú nedostatky v kvalite či rozsahu poskytnutých služieb, má právo tieto nedostatky reklamovať.
 3. Reklamáciu je Klient povinný riešiť bez zbytočného odkladu po zistení nedostatku.
 4. Klient uplatňuje reklamáciu u pracovníka zodpovedného za ubytovanie v campingu.
 5. Klient pri uplatňovaní reklamácie predloží doklad o zakúpení služby (kópia objednávky, faktúry a pod.).
 6. Vedúci prevádzky alebo ním poverený pracovník je povinný po starostlivom preskúmaní rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, alebo v stanovenej lehote.
 7. Ubytovateľ je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie.
 8. Ak nie je možné vady technického charakteru v chatke/mobilnom dome pridelenom Klientovi odstrániť a ubytovacie zariadenie nemôže poskytnúť Klientovi iné náhradné ubytovanie a chatka / mobilný dom bude prenajatá po dohode napriek tejto vade, má Klient právo na:
 9. primeranú zľavu z ceny
 10. odstúpenie od zmluvy a vrátenie uhradenej ceny za ubytovanie

 

Čl. VIII.
Ochrana osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ campingu HEST CO spol. s r.o. Zinková 10, 040 17 Košice, IČO: 47 155 957 vykonáva spracúvanie osobných údajov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. v aktuálnom a platnom znení (ďalej len „Zákon“).
 2. Prevádzkovateľ campingu  HEST CO spol. s r.o. spracúva osobné údaje Klientov za účelom rezervácie, predaja využívania služieb Klientami v campingu prevádzkovateľa a kontroly ich využívania. Osobné údaje sú spracúvané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania – rezervácie, predaja využívania služieb Klientami v campingu a kontroly ich využívania, avšak maximálne po dobu dvoch rokov od zberu týchto údajov. Osobné údaje spracúvané na účel rezervácie, predaja využívania služieb Klientami v campingu a kontroly ich využívania sú prevádzkovateľom spoločnosťou  HEST CO spol. s r.o. spracúvané na základe § 10 ods. 3 písm. b) zákona bez súhlasu dotknutých osôb.
 3. Klient poskytuje súhlas so spracovaním osobných údajov dobrovoľne, bol poučený o svojich právach v zmysle §28 až 30 zákona sprístupnením týchto ustanovení zákona, pričom tento súhlas môže kedykoľvek odvolať písomnou žiadosťou na adresu prevádzkovateľa.

 

Čl. IX.
Osobitné ustanovenia
 1. V prípade nejasností, ktoré vzniknú pri online rezervácií, je Klient oprávnený obrátiť sa na recepciu campingu telefonicky na telefónnom čísle +421 907 110 525 alebo emailom: info@camp-kosice.sk.
 2. V prípade osobitných požiadaviek – neskorý nástup alebo odchod z ubytovania (late check-in or late check-out) alebo záujmu o rezerváciu doplnkových služieb je Klient oprávnený obrátiť sa na recepciu campingu telefonicky na telefónnom čísle +421 907 110 525 alebo emailom: info@camp-kosice.sk.
 3. Check-in je možný v deň začatia ubytovania v zmysle online rezervácie o 14:00.
 4. Check-out je v posledný deň ubytovania v zmysle online rezervácie najneskôr do 12:00. Late check-out je možný v závislosti od aktuálnej obsadenosti campingu, pričom poplatok za late check-out do 15:00 je 10,- €.
 5. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOZP je Ubytovací poriadok campingu Route E58 – Camp Košice, ktorý je k nahliadnutiu na webovej stránke camp-kosice.sk alebo na recepcií campingu.
 6. Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť a právna spôsobilosť nie je obmedzená a nie sú im známe žiadne skutočnosti, ktoré by túto zmluvnú voľnosť obmedzovali.
 7. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva nebola uzavretá v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, ani v omyle a pred rezerváciou ubytovania si VOZP Klient riadne prečítal, všetky ustanovenia VOZP sú mu jasné a zrozumiteľné,  obsahu VOZP porozumel, na znak čoho pristúpil k rezervácií ubytovania prostredníctvom rezervačného formulára.
 8. Tieto VOZP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.10.2017